วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข่าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2554

ข่าวภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 สิงหาคม 2554  จำนวน 3  ข่าว
1. เกษตรกรภาคอีสานกับปลูกยางแก้จน ลิงค์ http://www.ryt9.com/s/tpd/1223042


2. 
นายกโรงงานสำปะหลังชี้ลดเบนซินทำราคามันดิ่ง ลิงค์
 http://www.thairath.co.th/content/region/197704

3. รองผู้ว่า ฯ ขอนแก่นนำทีมออกตรวจสต็อกน้ำมันทุกปั๊มหลังขอนแก่นหลังรัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันลง ลิงค์ http://www.ewec.in/smf/index.php/topic,663.0.html


_________________________________________________________________
ข้อมูล ข่าวสาร ข้อแนะนำ จากท่าน จะเป็นส่วนช่วยสร้างศูนย์ข้อมูล ให้เป็นประโยชน์ร่วมก้ัน

ศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน    Email:  kkcc.gold@gmail.com
ผู้จัดการโครงการ กรรมการ คุณชาญณรงค์ โทร 0816621321

หอการค้า จังหวัดขอนแก่น   Email:  www.kkechamber.com  
177/54  ม.17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel. 043-324990 -1, 043-325949  Fax.043-325949 Tel:088-5664884 , 088-5664994
ผู้จัดการหอการค้า คุณ เรืองงศรี ทรงปัญญา  โทร  0815444996

เปิดเส้นทาง ก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก บัวใหญ่ถึงนครพนม

เปิดเส้นทาง ก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก บัวใหญ่ถึงนครพนม รับทางรถไฟระบบรางจาก จีน-เวียดนาม-ลาว

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08:43:22 น.

จาก แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 11 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรางซึ่งจังหวัดนครพนม กำลังจะก้าวไปสู่การพัฒนารองรับโครงข่ายระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในการเตรียมการรองรับโครงข่ายระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการก่อสร้างขยายโครงข่ายเส้นทาง รถไฟจาก อ.บัวใหญ่ ถึง จ.นครพนม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 25 ล้านบาทเพื่อศึกษาความเหมาะสมของเส้นทางรถไฟ 3 แนวทางได้แก่ แนวทางที่1จาก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ผ่าน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ผ่าน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผ่าน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ถึง จ.นครพนม ระยะทางประมาณ 380 ก.ม. แนวทางที่2จาก จ.ขอนแก่น ผ่าน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ผ่าน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผ่าน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผ่าน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ถึง จ.นครพนม และแนวทางที่ 3 จาก อ.หนองหาร จ.อุดรธานี ผ่าน อ.สว่างแดนดิน อ.พรรณานิคม และ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ผ่าน อ.ปลาปาก ถึง จ.นครพนม ซึ่งขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้ว และโครงการอยู่ระหว่างการเสนอโครงร่างและแผนการดำเนินงานให้การรถไฟแห่ง ประเทศไทย เห็นชอบ ซึ่งขณะนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมถึงรายละเอียดของผลการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย บัวใหญ่ - นครพนม โดยในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดนั้น บริษัทที่ปรึกษาจะต้องสำรวจเส้นทางที่จะก่อสร้างรางรถไฟผ่านที่ดินของ ประชาชนเพื่อการเวนคืนที่ดินต่อไป

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1311471826&grpid=03&catid=03

แนะนำ ศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน จังหวัดขอนแก่น


คำกล่าวรายงาน เปิดตัว
10 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม หอการค้า จังหวัดขอนแก่น

ด้วยในปัจจุบัน  โลกแห่งเศรษฐกิจการค้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก  ทั้งในระดับโลกที่เศรษฐกิจการค้าการเงิน ได้เชื่อมโยงกัน  ในระดับภูมิภาค ที่มีเขตการค้าเสรีมากขึ้น โดยสิ่งที่ใกล้ตัวคือ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่จะเริ่มใช้ในปี พศ.2558 ใน 3 ปีข้างหน้านี้ 
จังหวัดขอนแก่น ที่มียุทธศาสตร์ในการเป็น ศูนย์กลาง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การขนส่ง และ อุตสาหกรรมในภาคอีสาน  และ มีความได้เปรียบหลายประการ ทั้ง  ด้าน กายภาพ พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง โครงข่ายการคมนาคม  และ  ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีสถาบันการศึกษาชั้นนำ การแพทย์ ประกอบกับ ผู้ประกอบการค้าธุรกิจ ที่สร้างสรรค์  และประสบความสำเร็จจำนวนมากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญ ที่จะ
  • เตรียมความพร้อมให้ สมาชิก ให้ตื่นตัวและ เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งด้านบวกที่เป็นโอกาส และด้านลบที่ต้องปรับตัว
  • สร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนที่ดี ที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จะอยู่ร่วมกับ ผู้ประกอบการค้าขนาดเล็กหรือในท้องถิ่นได้  
  • สร้าง ขีดความสามารถการแข่งขัน ให้กับ ผู้ประกอบการในจังหวัด เพื่อ คว้าโอกาสธุรกิจที่จะเกิดขึ้น  แข่งกับเมืองอื่น
  • สร้าง ความพร้อมให้กับ  ตัวจังหวัดเอง ทั้งในวงการค้า และ หน่วยงานอื่น ที่จะต้องรองรับการลงทุนที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติม
  • สร้างความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคการปกครองท้องถิ่น ให้ผนึกกำลังกัน สร้างโอกาสให้กับ เมือง  ด้วย เศรษฐกิจบนความรู้  และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์


ความจำเป็นดังกล่าว  หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดตั้ง  ศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้า การลงทุน ของจังหวัดขอนแก่นขึ้น  เพื่อรวบรวม ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และ ที่เป็น แนวโน้ม ความเคลื่อนไหว ข้อคิดเห็น เพื่อประมวล และ นำเสนอให้กับสมาชิก และ สาธารณะ   และ จะนำเสนอเพิ่มเติมถึง บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ถึง โอกาสและผลกระทบ โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น   อันจะนำไปสู่ การสังเคราะห์ และ ร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนต่างๆ
ข่าว และ ข้อมูลต่างๆ จะรวบรวม และเผยแพร่ ให้สมาชิก ผ่านทาง เว็บไซต์, อีเมล์, sms
กิจกรรมที่จะจัดขึ้น จะมีทั้ง การ สรุปข่าวเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน (ข้อมูล ด่วน),  รายงานผลการสำรวจวิจัย ด้านธุรกิจ รายสาขา (ข้อมูลลึก)  จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน  อาทิเช่น  ในเดือน กันยายน  ด้านธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์   เดือน ตุลาคม ด้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ   ตามที่สมาชิกสนในและ จะได้ประโยชน์
สิ่งที่ ศูนย์ข้อมูลนี้ จะมอบให้ มิใช่ เพียงข้อมูล หรือ ความรู้  แต่จะสร้าง โอกาสธุรกิจ  และ สัญญาณให้ปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ใช้ตัดสินใจได้ เห็นโอกาส สร้างผลกำไรได้  จึง มีชื่อศูนย์ว่า ศูนย์ขุมทอง เพื่อการลงทุน

การจัดตั้งศูนย์ขุมทองฯ นี้ ได้ริเริ่ม โดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ ได้รับการร่วมมือจาก
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนด้าน วิชาการ
 พาณิชย์จังหวัด ได้สนับสนุนการจัดทำโครงการ และ เป็น   คณะกรรมการภาครัฐที่จะช่วยผลักดันโครงการ
เทศบาลนครขอนแก่น  และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบทุนเริ่มต้น แห่งละ 100,000 บาท
และ ธุรกิจที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้  อาทิ  แฟรี่พลาซ่า, โตโยต้าแก่นนคร, พิมานกรุ๊ป, วีไอพีโฮม, ศรีทองการแว่น แห่งละ 20,000 บาท 
และ ในอนาคตที่จะได้รับสนับสนุน เงินทุนดำเนินการเพิ่มเติม จาก งบประมาณจังหวัด  และ การบริจาค หรือ การว่าจ้างทำการสำรวจวิจัย

ทางโครงการ ศูนย์ขุมทอง แห่งนี้ จึงหวังว่าจะได้รับ ความสนับสนุน จากทุกท่าน จากทุกภาคส่วน และ สร้างประโยชน์ใหักับ สมาชิกหอการค้า  และ สังคมจังหวัดขอนแก่น ต่อไป