วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โอกาสการศึกษาใน "เออีซี"


          บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการสนับสนุนการขับเคลื่อน "ประชาคมอาเซียน" ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จก็คือการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมของตัวเอง นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ในหลายมิติ ทั้งด้านภาษา วิชาการ และงานวิจัย
          ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในไทยกับองค์กรต่างๆ ใน สปป.ลาว เป็นหนึ่งในแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย โดยเน้นพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ตอนบน คือ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์
          สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันนี้มีระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นการศึกษาขั้นสูงสุด โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงและมหาวิทยาลัยภายใน สปป.ลาว เปิดสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่ผ่านมาถึงแม้จะเริ่มมีการเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทบ้างในบางมหาวิทยาลัยแล้วแต่ก็มีเป็นบางคณะเท่านั้นจึงทำให้นักศึกษาลาวที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเลือกประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมาย เนื่องจากมีความใกล้เคียงกันด้านวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศก็เปิดโอกาสที่กว้างขึ้นให้กับบุคลากรของแต่ละประเทศ เช่นในกรณีของนักศึกษาจาก สปป.ลาว บุญทวี สอสัมพันธ์ จากที่เคยทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ กรุงเวียงจันทร์ และได้มีโอกาสร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จากนั้นมีโอกาสได้เดินทางมาทำเวิร์คชอปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบ่อยครั้ง ทำให้ บุญทวี สอสัมพันธ์ ตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          "ต้องการพัฒนาตนเอง และ ต้องการพัฒนาความรู้ของตนเอง เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยหวังให้คนรุ่นใหม่ของ สปป.ลาว ที่เติบโตขึ้นจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป" ด้าน ธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางจากไปยังแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว แขวงหลวงพระบาง ออกอากาศทางช่อง 6 และสถานีวิทยุกระจายเสียง สปป.ลาว 98.00 Mhz หลวงพระบาง ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือกันด้านต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น